Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Tickets Nederland als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Tickets Nederland zijn aanvaard. Aan toezeggingen van medewerkers van Tickets Nederland kunnen geen rechten worden ontleend, alleen dan wanneer die schriftelijk door Tickets Nederland zijn bevestigd.
 
2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Tickets Nederland schriftelijk en expliciet is aanvaard.
 
3. Ingevolge artikel 7:46i lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c van het Burgerlijk Wetboek en de rechten zoals verleend door artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de dienstverlening van Tickets Nederland. 
 
4. Bij aankopen bij Tickets Nederland zijn de regels omtrent de afkoelingsperiode niet van toepassing. De tickets zijn een tijdsgebonden product. Bestellingen zijn altijd definitief en kunnen door de klant niet worden geannuleerd.
 
5. Tickets Nederland blijft aansprakelijk voor het gehele aankoopbedrag indien koper een order heeft geplaatst en betaald.
 
Artikel 2. Definities
Handelsnaam: Tickets Nederland - www.ticketsnederland.nl
Statutaire naam: Leisure Tickets & Activities International BV
Leisure Tickets & Activities International BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34333574
Het fiscaal nummer van Leisure Tickets & Activities International BV (BTW-nummer) is: NL.820627884.B01
 
Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.
 
Koper: de persoon die met Tickets Nederland een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, sportwedstrijden.
 
Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.
 
Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door Tickets Nederland van de door koper geplaatste order welke door Tickets Nederland wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.
 
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een aanbod van Tickets Nederland wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door Tickets Nederland gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door Tickets Nederland is ontvangen.
 
2. Van aanvaarding van een aanbod van Tickets Nederland door de koper is ook sprake indien hij de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Tickets Nederland.
 
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat Tickets Nederland de aanvaarding door de koper van een aanbod van Tickets Nederland middels een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. Tickets Nederland heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
 
4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet door koper worden geannuleerd.
 
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen koper en Tickets Nederland.

6. Tickets kunnen niet geruild worden nadat er door de koper een order is geplaatst. Alle orders zijn bindend.
 
Artikel 4. Prijzen
1. Bij de verkoop van tickets door Tickets Nederland is sprake van wederverkoop. De door Tickets Nederland gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door Tickets Nederland gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de verzend- en administratiekosten en betalingskosten.
 
2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.
 
3. De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. 
 
4. Per boeking komen er eenmalige service- en administratiekosten bij van € 4,- en eventuele verzendkosten van € 8,50 voor aangetekend een verzekerde verzending per order bij, ongeacht het aantal geboekte tickets. Portokosten worden niet belast aan kopers in Nederland en Belgie. In overige landen betalen kopers € 25,- koerierskosten bovenop de transactiekosten.
 
5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen en evenals (de samenstelling van) het product. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde vanwege de gebondenheid aan de executiedatum.
 
Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van Tickets Nederland te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan koper van rechtswege in verzuim is en Tickets Nederland het recht heeft haar verplichtingen op te schorten. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van koper.
 
2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van Tickets Nederland aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door Tickets Nederland nader aan te geven wijze.
 
3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. Tickets Nederland zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
 
4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van Tickets Nederland een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. Tickets Nederland is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
 
5. Tickets Nederland is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van Tickets Nederland binnen is, ook indien betaling na verloop van die termijn alsnog heeft plaatsgevonden.
 
Artikel 6. (Af)levering tickets
1. Indien tijdig is betaald streeft Tickets Nederland ernaar om tickets binnen tien (10) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. Tickets Nederland zal de tickets niet verzenden voordat zij de betaling heeft ontvangen. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het evenement aan koper worden verzonden. Ook kan het voorkomen dat Tickets Nederland de tickets veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst nog niet in huis heeft, waardoor levering verlaat wordt. Altijd zal ernaar gestreefd worden om de kaarten bijtijds te versturen zodat de klant naar het evenement kan. Tickets Nederland is gerechtigd de tickets te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt. In enkele gevallen worden (elektronische) e-tickets verzonden per e-mail.
 
2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening van Tickets Nederland. Tickets Nederland is niet aansprakelijk indien de klant zijn/haar gegevens, in de ruimste zin van het woord, niet juist heeft doorgegeven. Ook als er wordt gevraagd om een hoteladres/verblijfsadres dienen deze gegevens correct aangeleverd te worden.
 
3. Tickets worden binnen Nederland bij niet verzending per e-mail aangetekend verzonden via UPS. Aangetekende en verzekerde verzending geschiedt voor rekening en op risico van Tickets Nederland. Bij niet geleverde zendingen door een fout van UPS zal Tickets Nederland het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits Tickets Nederland geen vervangende tickets kan leveren.
 
4. Indien UPS niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, zal de zending nog tweemaal worden aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Daarnaast is UPS gerechtigd om het pakket bij de buren af te leveren.
 
5. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden tickets voor rekening en risico van Tickets Nederland verzonden via UPS of een soortgelijke dienst. Bij niet geleverde zendingen door een fout van UPS of TNT Post zal Tickets Nederland het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits Tickets Nederland geen vervangende tickets kan leveren.
 
6. De zending wordt door UPS op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat  UPS een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde kantoor waar het pakket opgehaald kan worden, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.
 
7. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door UPS of TNT Post naar Tickets Nederland wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan Tickets Nederland te vergoeden. Koper is tevens gehouden eventuele verzendkosten voor het opnieuw verzenden van de tickets te voldoen. 
 
8. Tickets Nederland kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld door de tickets af te (laten) geven aan de receptie van een door koper of gebruiker aan te geven hotel of als e-tickets per email.

9. Als de tickets worden afgeleverd bij het hotel van de klant, dient de klant zijn/haar gegevens van de verblijfplaats/hotel naar ons te mailen. Hier wordt altijd om gevraagd door Tickets Nederland. Indien de klant geen gegevens heeft doorgegeven is Tickets Nederland niet aansprakelijk voor het leveren van de tickets.

10. Indien de klant zijn/haar tickets kwijt raakt, is Tickets Nederland niet aansprakelijk. De klanten van Tickets Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de tickets nadat deze zijn afgeleverd.
 
Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
 
1. De koper en/of de gebruiker van een door Tickets Nederland geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
 
2. Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Tickets Nederland geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Tickets Nederland niet aansprakelijk zijn. Tickets Nederland is eveneens niet aansprakelijk als de organisatoren van een evenement vervolgens overgaan tot het annuleren van meerdere tickets aangekocht bij Tickets Nederland.
 
3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Tickets Nederland zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
 
4. De door Tickets Nederland aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet altijd aan bij de kwaliteitscategorieen van de organisator van het evenement. Tickets Nederland kan haar eigen categorie-indeling bepalen. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Tickets Nederland behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
 
5. Koper en/of gebruiker van een door Tickets Nederland geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Tickets Nederland rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.
 
6. Indien een evenement wordt verplaatst blijven de tickets geldig voor de nieuwe datum. Indien een evenemnt wordt verplaatst dient koper zich tot Tickets Nederland te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Tickets Nederland retour te ontvangen. In uitzondering hierop zijn de de tickets voor alle voetbalcompetities. De data van alle voetbalwedstrijden veranderen regelmatig vanwege onder andere televisierechten. De informatie over verplaatsing van deze voetbalwedstrijden staat eveneens duidelijk vermeld op de productpagina. Tickets Nederland is niet aansprakelijk voor verplaatste voetbalwedstrijden. Verplaatsing van deze voetbalwedstrijden is voor rekening en risico van de klant.
 
7. Indien een evenement wordt afgelast en geen vervangend evenement plaatsvindt of wordt verplaatst naar een nieuwe datum, dient koper zich binnen de aangegegeven periode door Tickets Nederland tot Tickets Nederland te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Tickets Nederland retour te ontvangen. Berekende service- en administratiekosten, alsmede eventuele verzend,- en betalingskosten komen niet het geval vna afgelasting of verplaatsting van een evenement niet voor restitutie in aanmerking. Indien de verplaatsing binnen veertien dagen na de oorspronkelijke datum van het concert of evenement plaatsvindt, heeft koper geen recht op restitutie. 
 
8. De inhoud van de website van Tickets Nederland is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan en aan de daarop opgenomen “links” kan koper jegens Tickets Nederland geen rechten ontlenen.
 
9. De door Tickets Nederland gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Tickets Nederland heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
 
10. Eventuele aansprakelijkheid van Tickets Nederland is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.
 
11. Het is mogelijk dat Tickets Nederland concert-, evenement-, sport- of theatertickets voor de officiële verkoop in de verkoop plaatst. Dit heet de zogenaamde pre-sale. Deze pre-sale is altijd onder voorbehoud. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden ontleend.

12. In enkele gevallen leveren wij seizoenskaarten voor voetbalwedstrijden. In dit geval leveren wij persoonlijk voor de wedstrijd de seizoenskaarten af bij de klant. Na de wedstrijd worden de seizoenskaarten opgehaald door Tickets Nederland. Het leveren van seizoenskaarten kan op geen enkele wijze als tekortkoming van Tickets nederland worden aangemerkt. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden geleend.
 
13. Privacy: De gegevens van de klanten worden in het beveiligde systeem van onze website bewaard. De gegevens van de klanten zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor Tickets Nederland.
 
14. Bij faillissement van de organisator van het evenement is Tickets Nederland niet aansprakelijk.

15. Om aanspraak te maken op onze Ticket Garantie dient u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw tickets contact op te nemen met Tickets Nederland**. 
** Om aanspraak te maken op eventuele restitutie dient u uiterlijk 5 dagen vóór het concert of evenement de klantenservice per e-mail te informeren in het geval u geen tickets heeft ontvangen. Indien er vervolgens geen passende oplossing gevonden kan worden, wordt het door u betaalde bedrag aan u geretourneerd. .

16. Night of the Proms tickets welke Tickets Nederland te koop aanbiedt worden uitsluitend ingekocht via www.ticketmaster.nl (niet via www.teleticketservice.com).

17. Kadobonnen zijn tot een jaar na uitgifte geldig.

18. K3 tickets voor shows in Belgie welke Tickets Nederland en Tickets Belgie te koop aanbiedt worden uitsluitend ingekocht via www.sherpa.be (niet via www.teleticketservice.com).

19. Indien er ticketnummer(s) en/of namen van gekochte tickets bij Tickets België worden doorgegeven aan derden en/of organisatoren en ten gevolge daarvan de gekochte tickets worden geannuleerd is Tickets Nederland of Tickets België niet aansprakelijk. Er zal geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of enige andere schadevergoeding zijn.

20. De koper gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens worden gebruikt om de desbetreffende tickets in te kopen bij de officiele aanbieder op de koper zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De koper geeft opdracht aan Tickets Nederland om tickets in te kopen voor het bestelde evenement. De klant gaat ermee akkoord dat de gegevens van de klant eveneens knnen worden gebruikt voor toekomstige aankopen voor concerten en evenementen.

21. De koper dient ten allen tijde bereikbaar te zijn via email. Tickets Nederland is gerechtigd nieuwe e-tickets per email te sturen.
 

Artikel 8. Overmacht
1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
 
2. Een beroep op overmacht staat Tickets Nederland open indien de tekortkoming van Tickets Nederland een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Tickets Nederland door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
 
3. Eventuele aansprakelijkheid van Tickets Nederland is beperkt tot het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.
 
Artikel 9. Brochure (Web) van Tickets Nederland
1. De in de brochure van Tickets Nederland gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of drukfouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Tickets Nederland bekend waren ten tijde van het in druk geven van de brochure.
 
Artikel 10. Gegevens van en over Tickets Nederland
1. Tickets Nederland is gevestigd aan de Nicolaas Witsenstraat 3 - II Hoog te (1017 ZE) Amsterdam.
 
2. Tickets Nederland is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van tickets voor uitverkochte en populaire evenementen.
 
3. Tickets Nederland is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
 
4. Gegevens:
Handelsnaam: Tickets Nederland - www.ticketsnederland.nl
Statutaire naam: Leisure Tickets & Activities B.V. Amsterdam
KvK-nr.: 34333574
BTW-nr.: NL.820627884.B01
 
5. Tickets Nederland is niet de organisator van het evenement, maar verkoopt enkel de door de organisator uitgegeven tickets. Tickets Nederland is een onafhankelijke onderneming en Tickets Nederland heeft derhalve geen banden met de organisator van het evenement. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat bij de oorspronkelijke verkoop van deze tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator deze tickets annuleren en kan u de toegang tot het evenement worden geweigerd. Koper dient zich te richten op Tickets Nederland. Tickets Nederland zal het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits er een getekende verklaring van de organisator getoond wordt dat de klant(en) van Tickets Nederland niet binnen zijn gekomen door geannuleerde kaarten. Om tot vergoeding over te gaan dient de klant binnen 5 werkdagen na aanvang van het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan Tickets Nedeland te verstrekken.
 
Artikel 11. Conversie
Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van het onredelijk karakter hiervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.
 
Artikel 12.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Tickets Nederland en de koper, tenzij Tickets Nederland er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.
g